200.000 woningen

 

We geven een slinger aan de woningbouw van zeg 200.000 woningen door een onconventionele oplossing met een conventionele partij uit te voeren.

bekijk FAQ

Schenk een donatie

beantwoord vraag 4

denk/doe/praat mee

We zijn niet aan het luchtfietsen en evenmin aan het verrommelen, dat legt Franke je in deze video uit.

De essentie 

Wonen op het platteland: woningeigenaren in het buitengebied krijgen standaard de mogelijkheid er 1 of meer woningen bij te bouwen.

Vierde maatregel uitgelegd

Er zijn veel te weinig woningen in Nederland. Het platteland geeft mogelijkheden. Laten we beginnen met het verdichten van de plekken waar nu al wat staat op het platteland: dat zijn zo’n 50.000 agrarische bedrijven en een kleine 300.000 losse woningen.

Onze oplossing: geef woningeigenaren buiten de bebouwde kom de mogelijkheid op het eigen erf een tweede woning te realiseren. Kan zomaar 100.000 woningen opleveren. En de tweede oplossing: geef boeren de mogelijkheid bij hun bedrijf tot 7 huurwoningen te ontwikkelen. Niet iedereen zal meedoen maar ook hier kan het zomaar 100.000 woningen opleveren.
Samen 200.000 woningen. Daar gaan we heel veel mensen een plezier mee doen. De oplossing van de woningen bij agrarische bedrijven is een van de ondersteunende maatregelen om de transitie naar biologische landbouw te ondersteunen (zie maatregel 3).

 

Korte, simpele vraag:

Sta jij positief tegenover meer woningen in het buitengebied volgens deze regel?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Maatregel 4

We zijn benieuwd naar jouw idee!
Je wordt nu automatisch doorverwezen naar de Ideeën pagina.

FAQ

Waarom is voor deze oplossing gekozen?

We hebben in Nederland behoefte om op hele korte termijn een groot aantal woningen te realiseren. Dat wordt steeds moeilijker omdat er niet altijd meteen geschikte locaties zijn en procedures voor bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan lang duren. Op het platteland staan buiten de bebouwde kom naar schatting 290.000 woningen (6% van het aantal koopwoningen in Nederland). Veel van die woningen hebben op hun kavel ruimte om er een tweede woning bij te bouwen. Omdat niet elke eigenaar het zal willen, gaat het hier netto om ongeveer 100.000 woningen

Het lijkt er met deze maatregel op dat iemand die het zich kan veroorloven op het platteland te wonen nu heel veel geld kan verdienen door een extra huis te laten bouwen. Klopt dat?

In sommige gevallen zal het voor de woningeigenaar financieel profijtelijk zijn. Maar veel (zeker oudere) woningen zijn slecht te isoleren of alleen tegen hoge kosten. En wonen buiten de bebouwde kom is niet goedkoop. Door het kavel te delen met een tweede eigenaar ontstaat financiële ruimte om de eigen woning op te knappen. Let wel: veel mensen kiezen voor wonen op het platteland omdat ze ruimte om zich heen willen hebben….. en privacy. Met een tweede eigenaar op het perceel lever je daar op in. Ook zal de tweede woning een drukkend effect hebben op de waarde van de eigen woning. Dus zie het als een win-win. Woningen moeten er toch komen.

Waarom is dit een vrijwillige maatregel en wordt dit niet verplicht zoals bij de 30% maatregel of de certificering van landbouwgrond?

Bij de verplichte maatregelen gaat het om het principe dat je als eigenaar van grond ook een morele plicht hebt om voorzieningen te treffen voor planten en dieren. Dat is geen luxe maar noodzaak. Die planten en dieren hebben we als mens nodig om de aarde leefbaar te houden. De kwestie van woningbouw is van geheel andere aard. Het is louter een probleem van ons als mens. In dat soort kwesties is individuele keuzevrijheid belangrijk. Tenzij de politiek ons iets anders oplegt, maar zolang er andere oplossingen zijn (en die zijn er) ligt een verplichte kaveldeling niet voor de hand.

Is een woningeigenaar vrij om te kiezen wat voor huis er gebouwd gaat worden?

Niet helemaal. Er zal nog steeds een bouwplan bij de gemeente moeten worden ingediend. En die zal toetsen op bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing.

Moet de eigenaar nog naar de gemeente om een vergunning aan te vragen?

Ja. Een bouwvergunning blijft noodzakelijk.

Is het bouwen van een extra woning op een bestaand kavel goedkoper?

Dat ligt voor de hand omdat bepaalde voorzieningen al beschikbaar zijn (denk aan een ontsluiting naar de openbare weg of de riolering). Wat een eigenaar vraagt als grondprijs is aan de eigenaar zelf, maar dat zou dus ook heel schappelijk kunnen zijn.

Mag de tweede woning overal op de kavel gebouwd worden?

Nee. De tweede woning dient direct aan het bouwblok van de eerste woning gebouwd te worden zodat je het bebouwde deel compact houdt. Om de inpassing gemakkelijker te maken, mag het bouwblok wel vergroot worden.

Waar komt het getal 7 vandaan als het om die woningen bij agrarische bedrijven gaat?

Het getal is enigszins willekeurig gekozen. Met 7 gezinnen bij elkaar (de boer niet meegerekend) creëer je een mini-gemeenschap, waarbij je altijd wel aansluiting weet te vinden bij in ieder geval 1 buur. Het is ook nog een overzichtelijk aantal om afspraken met elkaar te maken zonder dat 1 buur meteen de dienst gaat uitmaken. Met 7 woningen ligt het ook voor de hand dat er bij een aanta gezinnen kinderen zullen zijn, wat voor de sociale omgang ook belangrijk is.

Waarom mag een boer niet zelf beslissen wat voor woningen er gebouwd gaan worden?

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland. We vinden het juist belangrijk dat door deze maatregel ook mensen met een minder dikke portemonnee op het platteland kunnen wonen.

Waarom is er de verplichting van de woningcorporatie?

Omdat woningcorporaties per definitie  in het leven zijn geroepen om te bouwen voor de sociale sector. Het geeft tevens een corporatie de gelegenheid beleid te ontwikkelen om dit bij een aantal boerderijen in het eigen werkgebied te gaan ontwikkelen (en zo ook kostenvoordeel te realiseren).

Krijgt een eigenaar van een agrarisch bedrijf ook nog een deel van de huuropbrengst?

Dat is wel het voorstel. Gedacht wordt aan 10%. Dit is gedaan omdat met het toestaan van 7 woningen op het bedrijfsterrein, de boer er ook hinder van kan ondervinden in zijn bedrijfsvoering.

Op zo’n agrarisch bedrijf gebeurt van alles met grote machines. Is dat wel veilig voor kinderen die er komen wonen?

Dat is een van de aspecten waar goed over moet worden nagedacht en waar alle partijen op het erf hun verantwoordelijkheid goed moeten pakken.

Hoe groot gaan die woningen worden?

Klein en compact. Niet alleen om de bouwkosten beperkt te houden (en daarmee de huur) maar ook omdat het voor de hand ligt ruimtes of voorzieningen te delen.

Om hoeveel huurwoningen gaat het?

Er zijn plm. 50.000 agrarische bedrijven in Nederland. Maximaal gaat het hier dus om 350.000 huurwoningen. Niet alle bedrijven zullen willen meewerken of liggen op een locatie die interessant is voor extra woningen. Maar ruim 100.000 woningen/wooneenheden moet mogelijk zijn.

Inzendingen voor Maatregel 4
vanuit onze samenleving, onze community

We plaatsen hier ideeën/vragen/foto’s/tekeningen die aansluiten bij onze maatregel 4 en deze kunnen verbeteren. Lees voordat je iets plaatst daarom de FAQ over deze maatregel. Wil je jouw idee/foto/vraag inzenden? We plaatsen alleen je voornaam omwille van de privacy. Klik hier

57%
(337 stemmen)
Ja, zeker weten
9%
(52 stemmen)
Nee, in het geheel niet
31%
(181 stemmen)
Misschien, maar heb vragen
3%
(18 stemmen)
Ik heb een beter idee
Totaal aantal stemmen: 588

Als makelaar in de Randstad ben ik, als roepende in de woestijn, voorstander geweest voor een veel ruimer bouwbeleid. Alle initiatieven smoorden in de trage en politiek gestuurde plannen-makerij. Mijn stelling is dan ook dat de woningnood een rechtstreeks gevolg is van de wijze waarop Bestemmingsplannen tot stand komen. Ook de veel te hoge woningprijzen zijn een direct gevolg van dit decennia lange overheids handelen. Bestemmingsplannen zijn altijd te laat, komen te traag tot stand en hebben vanaf 1970 de woningnood veroorzaakt. Elk initiatief om te bouwen zou daarom omarmd moeten worden. Hand in hand met de eigenaren van agrarisch land komen tot bouwplannen zou de woning nood snel kunnen oplossen. Tot nu toe werden allerlei redenen om bestemmingsplannen te rechtvaardigen, angst om overal huizen te krijgen bij voorbeeld. Maar het is nu de hoogste tijd om rigoureus in te grijpen. Overigens gaat het om slechts enkele procenten van het totale landbouwoppervlak. Onze jeugd en woningzoekenden zullen ons er eeuwig dankbaar voor zijn !!

Ab

Laten we de samenwoonkorting in de aow afschaffen. Mits het gezamelijk inkomen boven 45k is. Veel ouderen willen wil samenwonen maar doen dat niet omdat ze dan gekort worden. Dit zou best eens veel woningen op kunnen leveren.

Johanna

Geen idee, maar een vraag/aandachtspunt. Wat betekent deze maatregel voor mensen die in de stad wonen? En dan vooral voor degenen die in slechte wijken wonen?

An

Nieuwe woningen bouwen is helemaal niet nodig. Er is dak genoeg in Nederland. Het gaat om de verdeling. In ons dorp staan kasten van huizen waar vaak niet meer dan twee (oude) mensen in wonen. Maak het simpel om die huizen op te splitsen. Biedt meteen mogelijkheden voor mantelzorg. Bij nieuwbouw pleit ik voor een verbod op bouw van grote huizen. Bij sloop verplicht meerdere wooneenheden terugbouwen. Onderzoek de sociale regelingen. Vaak is het financieel niet aantrekkelijk om je woning te delen met iemand anders. Het komt voor dat huurwoningen niet worden bewoond, omdat men de huur niet op durft te zeggen, voor het geval de relatie spaak loopt. Koopwoningen worden soms niet verkocht wanneer de bewoners naar een verpleeghuis gaan. Onderzoek hoe je dat kan oplossen.

Lidy

Tiny houses realiseren met minimaal oppervlak en maximale buitenruimte, met daarnaast een gezamenlijke ruimte en voorzieningen. Zo beperken we het woonoppervlak, voorkomen we verspilling/overdaad/financiële afhankelijkheid en bouwen we aan prettige sociale interactie. Kers op de taart: een gezamenlijk voedselbos erbij.

Esther

Super goed idee. Ik zou hier wel weer voorwaarden aan willen koppelen, je mag er niet zomaar een huis neerzetten. Het moet natuur-inclusief gebouwd worden met ruimte voor planten en dieren, duurzaam, biobased , modulair, wellicht wel prefab etc. De minste uitstoot qua ontwikkelen. Mogelijkheden voor plekken voor tiny-houses zouden ook bekeken kunnen worden, voor zelfvoorzienende gemeenschappen die nu geen plek kunnen vinden. Zo creëer je ook levendigheid op een plek, een kleine community, natuurinclusieve landbouw/ zelf pluk tuinen, tiny forests etc. En ontstaat er voor de boer die wellicht geen opvolging heeft, uiteindelijk wel opvolging. Wellicht in een andere vorm, maar laat de nieuwe bewoners eigenaarschap krijgen, verantwoordelijkheid om zich te bekommeren om de grond en omgeving en de boer.

Ruth

Stimuleer dat mensen in de buurt van hun werk wonen:
– verhuisbonus (iemand kreeg NLG 60.000 als tegemoetkoming voor verhuiskosten om dichter bij het werk te wonen en dat gebeurde). Extra voordeel: snellere doorloop in huizenmarkt
– maak woon werkverkeer, zeker per auto veel duurder.
– stimuleer bedrijven uit de randstad weg te gaan die niet per sé bij een haven of vliegveld hoeven te zitten, zodat buiten de randstad ook genoeg banen te vinden zijn
– stimuleer werkuitruil (bv docent uit plaats x werkt in y, docent met zelfde vak werkt in y en woont in x. Zo komen ze elkaar elke dag ergens op de autoweg tegen. Als ze elkaars baan overnemen is iedereen blij).
Opbrengst
– minder verkeer ( dus minder uitstoot, fijnstof, geluid, licht etc) => gezonder klimaat
– uiteindelijk minder kosten voor zowel wn als wg
– minder files dus lagere kosten transportsector
– minder letsel, want minder kilometers
– meer vrije tijd voor wn
=============================
– over openbaar vervoer wordt al genoeg gezegd: dan moet heel veel beter
=============================
En: erg veel natuurgebied gaat op aan een vakantiewoning, vaak 2e woning, die alleen in de weekenden gebruikt wordt. Als we maar 1 woning in Nederland mogen hebben en je staat toe dat mensen permanent in zo’n vakantiewoning mogen wonen, dan is ook veel woningnood opgelost.

Richard

Bouwen in het landelijk gebied – zoals jij voorstelt- is echt een heel slecht idee. De handige jongens en speculanten grijpen hun kans zonder veel scrupules. Het leidt tot verrommeling, verlies aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Uiteindelijk worden de (aanvankelijk niet zichtbare) kosten van onvoldoende infrastructuur op de maatschappij afgewenteld. “Niet doen”, durf ik wel te zeggen als stedenbouwkundige.

Jan

Ik vind het idee zoals gelanceerd op zich origineel en zou kunnen werken (hoewel ik er nog wel een aantal vragen bij heb, bijv. waarom alleen huurwoningen bij agrarische bedrijven…) Er zijn meer manieren om het woningprobleem aan te pakken, ik vind het jammer dat dit maar één oplossing is. Die bovendien niet echt vernieuwend is. Mijn idee: flexibilisering van de bouw, aanpasbaar aantal m2, gemeenschappelijke ruimtes creëren, spullen delen etc etc. Gemeenschappelijk wonen met behoud van (verschillende mates van) privacy. Qua verdichting: leegstaande overheidspanden cf. mijn idee inrichten, bij elke dorp of stad één straat bijbouwen (dit zijn overigens suggesties die ik van anderen heb gehoord)

Dorien

Mooi idee om wonen op het platteland te bevorderen met huurwoningen. Overweeg daarbij ook middenhuur. Daar is veel belangstelling voor en het biedt meer ruimte voor duurzaam en biobased bouwen. Daarnaast zijn veel mensen op zoek naar wonen in sociale samenhang. Een woningcooperatie-constructie en erfdelen kunnen hiertoe gelegenheid bieden.

Peter

In plaats van huurwoningen mag een boer ook mensen met Tiny Houses een vaste plek geven.
Hij kan huur voor de grond vragen maar dient ook de nodige infrastructuur voor de huizen beschikbaar te maken (water en afwater bijvoorbeeld, geen gas).

Anja

Wij hebben net een nieuw vrijstaand huis gebouwd in een klein dorp in Drenthe. We zijn een jong stel en willen (nog) geen kinderen. We hebben het huis zodanig ontworpen dat we van onze bovenverdieping een mooi en ruim appartement hebben voor een (jong) stel. Inmiddels hebben we het al meer dan een jaar verhuurd. De prijs is zodanig dat ze er huursubsidie op kunnen aanvragen omdat we vinden dat het uit sociaal oogpunt essentieel is geen woeksrpijs te vragen. Dat zorgt ook voor een fijne verstandhouding en het is heel gezellig!
Kortom, mensen helpen en inspireren om van grote huizen meer woon eenheden te maken is een kans. Hier in Drenthe zien we enorme woonboerderijen waar soms maar 2 personen in wonen.

Elise

Jullie idee is sympathiek maar gaat logistieke problemen geven nl bereikbaarheid. Op het platteland is geen ov en ook deelauto’s zijn er niet. Boerenerven liggen ver van voorzieningen en bebouwde kom dus geen winkels, scholen etc. Dat gaat heel veel vervoersbewegingen geven met alle milieuproblematiek van dien. Oplossing is platteland ontzien en (ook provinciale) steden verder ontwikkelen mbv van samenhangwoningen. Complexen waarbij zowel gedeelde als privewoningen zijn en afhankelijk van je levensfase heb je dan meer of minder kamers nodig. Dus deelwoningen zeg maar. Met gedeelde wasruimtes, vriezers stofzuigers, auto’s, moestuin etc. Goed voor de samenhang, mantelzorg, vergrijzing etc etc.

Jeroen

Volgens mij hoort bij wonen op het platteland ook het “recht om thuis te werken” (waar mogelijk), zodat mensen niet per se meer hoeven te pendelen.
Bonus: zorg voor co-working spaces in de gemeenschappelijke ruimten.

Anja

Ik vind het een prachtig idee, maar maak mij wel zorgen over het afval dat al die recreanten ongetwijfeld gaan achterlaten. En over activiteiten die niet legaal zijn en die nu al in bv rustige stukjes bos plaatsvinden. Dat is nu al een probleem als je om je heen kijkt en daar is gedragsverandering voor nodig.

Jacqueline

Op platteland staan heel veel opstallen, die verbouwd kunnen worden. In plaats van woningen bijbouwen, eerst kijken naar het verbouwen van schuren en stallen naar woningen. Daar zijn nu heel strenge regels voor , bijvoorbeeld extra nummer alleen als elders iets afgebroken wordt, dure sloopmeters moeten gekocht worden, bij vertrek van bedrijf moeten schuren gesloopt, terwijl ze nog goed zijn – kapitaalvernietiging er mogen dan minder meters aan huizen gebouwd worden.
Ook legaliseren van bewoning van vakantieparken levert veel woningen op. Wel stoppen met meer grootschalige vakantieparken bouwen.

Waldien

Ipv boeren zelf 7 huizen bij hun erf te laten ontwikkelen zou ik overwegen boeren toestemming te geven grond ter beschikking te stellen aan wooncoöperaties ( let op geen wooncorporaties) een woonvereniging bezit huizen en grond of pacht grond en verhuurt aan de leden de huizen. Dit is een goede manier om de huizen ook op termijn betaalbaar te houden. Niemand heeft belang bij huurverhoging en na 30 jaar word het steeds goedkoper wonen. Info zie woon-i.nl of cooplink.nl

Ine

Ik vind meer woningen op het platteland een prima idee maar heb daarbij ook zorgen. Ons kleine perceel (1,6 ha) grenst aan de ene kant aan een natuurgebied en aan de andere kant aan een te ontwikkelen natuurgebied. Met het oog op natuur, natuurontwikkeling en rust moeten we dit soort zaken koesteren en dus niet volzetten met meer huizen. Laten we huizen bouwen daar waar het de natuurontwikkeling en rust niet verstoord. Dus niet iedereen met een stukje land maar blind toestemming geven.

Puk

Combineer voedsel- en biobased bouw teelt.

Ingrid

Mensen met geld komen wel aan de bak (aan een huis). Je moet dus bouwen voor de minder draagkrachtigen. Bouwen in het buitengebied, 1 woning er bij, voor de middengroep van Nederlanders dus geen villa’s. Bouwen van meer woningen op 1 plek bijvoorbeeld bij boerderijen maar ook op andere plekken moet het doel hebben om minder draagkrachtigen onder dak te brengen. Vroeger waren er hofjes voor minder bedeelden en bejaarden dat uitgangspunt zou nu ook het doel kunnen zijn. Bijvoorbeeld 5 woningen voor deze doelgroepen en twee woningen voor verzorgenden of jongere personen. Laat bijvoorbeeld 3 voorbeelden van het bouwen van 7 woningen maken die verschillend zijn. Niet toestaan dat iedereen zelf woningen gaat bouwen. Ook de toestemming om te mogen bouwen kan dan makkelijker worden verleend door een gemeente.

Hans

Ik onderschrijf het idee dat de woningcorporaties meer gaan bouwen.
De verspreiding van die woningen over het hele platteland zal veel verkeersbewegingen met zich meebrengen, zoals voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Dat is tegengesteld aan het doel om klimaatneutraal te worden en onveilig voor kinderen. Vanouds willen dorpen uitbreiden om vele redenen. Destijds is daar de gebundelde deconcentratie voor bedacht, dus de groeikernen, later Vinex-locaties. Nu lijkt mij de tijd gekomen om veel meer kernen beperkt te laten groeien. Criteria voor welke kernen in aanmerking komen nader op te stellen. Nadeel van mijn voorstel is natuurlijk dat er niet zomaar bouwlocaties voorhanden zijn. Dus is uitbreiding van gemeentelijke bevoegdheden nodig voor bouwplannen van beperkte, bijvoorbeeld tot vijftig woningen, omvang.

Erik Jan

Vervang de (jaren 60) eengezins woningen door Hoogbouw flats. Wat we nu veel zien is dat de tuintjes van de eensgezins woningen verstenen. Stop die mensen maar in een betaalbare flat met een ruim balkon. Zo kun je veel meer woningen op dezelfde plek realiseren.
Heerhugowaard is een voorbeeld van hoe het NIET moet en waar dit heel goed zou kunnen.

Rudolf

Boerenerven verdichten met woningbouw lijkt me prachtig. Maar wat we wel moeten voorkomen is dat het weer traditioneel uit beton opgetrokken (te dure) woningen worden met een lange bouwtijd. We kunnen binnen de gestelde grenzen voor natuur en milieu gewoonweg niet op die manier blijven bouwen. Dus graag volledig CO2 neutraal en circulair bouwen. Dat betekent hout, leem, stro, schapenwol, vlas, etc ipv beton, glaswol en piepschuim. En niet alleen op boerenerven, maar overal in NL.

Erwin

Er moet meer gebouwd worden voor ouderen. Voor de echt ouderen die nu met veel hulp van kinderen, thuiszorg en allerlei incidentele maatregelen nog thuis wonen (vaak in te grote huizen)
moet er weer een modern soort bejaardenhuizen gebouwd worden.
Ouderen krijgen er automatisch een plek als ze hun huis voor een aantrekkelijke prijs (nooit meer dan WOZ-waarde) aan een plaatsgenoot te koop gunnen.

Cors

Ik zou het echt jammer vinden als er grote nieuwe woningen op boerenerven komen te staan. Als het idee tiny houses betrof en dan ook nog zelf voorzienend, zou ik er 100 % achter staan.

Marjan

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken